Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Boravak i radne dozvole strancima
po osnovu zapošljavanja i samozapošljavanja


Radne dozvole stranicma

Ova naša usluga namenjena je strancima
koji borave i radno se angažuju u Srbiji,
putem zapošljavanja ili samozapošljavanja,
i njihovim poslodavcima.

Boravak stranaca u Srbiji regulisan je Zakonom o strancima. Privremeni boravak može se odobriti strancu koji, između ostalog, namerava da boravi u Srbiji duže od 90 dana zbog rada,
zapošljavanja, obavljanja privredne ili druge profesionalne delatnosti.

Uslove i postupak za zapošljavanje stranaca u Srbiji reguliše Zakon o zapošljavanju stranaca. Zapošljavanje stranca može se ostvariti pod uslovom da poseduje odobrenje za privremeni boravak koje izdaje Policijska uprava i dozvolu za rad koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje.

Način izdavanja, odnosno produženja dozvole za rad, način dokazivanja ispunjenosti uslova utvrđenih zakonom, potrebne dokaze za izdavanje odnosno produženje dozvole za rad, oblik i sadržinu dozvole za rad propisani su Pravilnikom o radnim dozvolama.

Koristan tekst:
Boravak i radne dozvole strancima
po osnovu zapošljavanja i samozapošljavanja

Lični poreski savetnik


Lični poreski savetnik Lični poreski savetnik je usluga koja je
namenjena fizičkom licu, poreskom
obvezniku građaninu, pojedincu.
 

Korisnici ove usluge su:

- fizička lica koja ostvaruju prihode za koje su, shodno
  propisima, obavezni sami podneti poresku prijavu
  (obrasci PP OPO i MUN):
           - prihodi od ličnog rada, zakupnina i slično kada
             je isplatilac fizičko lice,
           - prihodi iz inostranstva;

Lični poreski savetnik- fizička lica koja su obveznici godišnjeg poreza na dohodak
građana (Obrazac PPDG-2R, nekadašnji Obrazac PPDG-5);

- fizička lica koja su obveznici PDV-a i koja su samim tim i
  obveznici poreza na prihode od samostalnih delatnosti.Korisni tekstovi:
Godišnji porez na dohodak građana
Obaveza izdavanja potvrde na Obrascu PPP-PO
Uputstvo PU za poreze fizičkih lica - u ili iz druge države

Izveštaj o transfernim cenama

Specijalizovana usluga namenjena poreskim obveznicima koji imaju obavezu izrade izveštaja, odnosno studije o transfernim cenama.

Izveštaj u skraćenom obliku, izrađuju obveznici čiji obim transakcija sa povezanim licima ne prelazi 8 milona dinara, obično ga rade same računovođe.

Izveštaj o transfernim cenama u punom obimu izrađuju poreski obveznici koji ostvare promet između povezanih lica veći od 8 miliona dinara i/ili transakcije po osnovu kredita ili zajmova, uobičajeno je da ga izrađuju specijalisti sa posebnim znanjima i odgovarajućim bazama podataka.

Naša usluga obuhvata sledeće faze:
1) analiza grupe;
2) analiza delatnosti;
3) funkcionalna analiza;
4) izbor metoda;
5) izvođenje zaključka i
6) branjenje zaključka pred Poreskom upravom.

Pored ispunjavanja zakonske obaveze kvalitetan planski pristup ovoj tematici podrazumeva celogodišnje praćenje poslovanja i savetovanje sa ciljem da se izbegnu nepotrebni dodatni troškovi zbog uticaja transfernih cena na poreski bilans.

Bezbednost i zdravlje na radu

Tekst Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu Nudimo klijentima sva akta iz područja
bezbednosti i zdravlja na radu, zaštita na radu,
iz područja zaštite od požara i niz pratećih usluga.

   1.   Izrada pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu,
   2.   Izrada akta o proceni rizika u području bezbednosti i zdravlja na radu, 
   3.   Osposobljavanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
   4.   Uspostavljanje svih evidencija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
   5.   Izrada uputstava za bezbedan rad na oruđima,
   6.   Usluga koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu za izradu projekta,
   7.   Usluga koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu pri izvođenju radova,
   8.   Izrada pravilnika o zaštiti od požara,     Pročitaj više

Novi Zakon o zaštiti od požara doneo
i nove obaveze poslodavcima
(postavljeno 17. septembra 2010. godine)
Protivpožarna obukaNovi Zakon o zaštiti od požara
("Službeni glasnik RS", broj 111/2009 od 29.12.2009.)
od 5. septembra 2010. godine doneo je
nove obaveze poslodavcima.
Sva pravna lica i preduzetnici su dužni da imaju:
• Plan zaštite od požara ukoliko rešenjem MUP-a budu
  razvrstani u I ili II kategoriju ugroženosti,
• Sanacioni plan za otklanjanje posledica požara,
• Pravila za zaštitu od požara (za III kategoriju) sa Planom
  evakuacije i Uputstvom za postupanje u slučaju požara,
• Uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara,
• Program za osnovnu obuku i proveru znanja zaposlenih
  na koji se mora obezbediti saglasnost MUP-a,
• Da izvrše obuku zaposlenih i proveru znanja
  najmanje jednom u tri godine,
• Da za te poslove angažuju pravno lice ili preduzetnika
  sa ovlašćenjem MUP-a za obavljanje tih poslova.

   9.   Izrada programa obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara,
  10.  Obuka zaposlenih za zaštitu od požara,
  11.  Izrada sanacionog plana za otklanjanje posledica požara,
  12.  Izrada pravila zaštite od požara i plana evakuacije,
  13.  Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu,
  14.  Izrada procene rizika od hemijskog udesa.

Povezane uslugeDeo usluga pružamo samostalno, a za deo angažujemo licencirane kuće.

Posebni tokovi otpada

Specijalizovana usluga namenjena obveznicima
posebnih tokova otpada, podrazumeva vođenje
i dostavljanje propisanih izveštaja.

Propisima o posebnim tokovima otpada utvrđena je i obaveza vlasnika svih vrsta otpada dostavljanja odgovarajućih podataka Agenciji za zaštitu životne sredine. Propisani su obrasci dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, način i rokovi dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznici plaćanja naknade, kriterijumi za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade.

Za potrebe Nacionalnog registra izvora zagađivanja podaci se dostavljaju elektronski. Naša usluga u oblasti posebnih tokova otpada podrazumeva vođenje svih propisanih evidencija iz ove oblasti i dostavljanje propisanih izveštaja nadležnim organima.

Naša usluga u oblasti posebnih tokova otpada podrazumeva vođenje svih propisanih evidencija iz ove oblasti i dostavljanje propisanih izveštaja nadležnim organima.

Izrada pečata i štambilja

Izrada pečata Izrada pečata i štambilja, bilo kao deo usluge osnivanja
preduzeća ili radnji, bilo kao zasebna usluga, pridonosi kompletiranju naše delatnosti servisiranja svih potreba
klijenta iz područja administrativno - pravno - ekonomsko
- finansijskog aspekta poslovanja.

Colop original Pečati za dan, ako je hitno može i za sat, 
a ako je veoma hitno pravimo ga odmah.

Dogovori telefonom,             kontakt 
razmena grafičke pripreme e-mailom.

Okrugli pečatR 24   -   okrugli - promera 24 mm
R 30   -   okrugli - promera 30 mm 
P 20   -   pravougaoni - 14 x 38 mm
P 30   -   pravougaoni - 18 x 47 mm
              i svi ostali  . . . 

Izrada pečataVelik izbor boja kućišta
i boja otisaka.

 
 
 

Printer oval 44 

 

 

 

 

 

 Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal