Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Bezbednost i zdravlje na radu

Tekst Zakona o bezbednosti i zdravlju na raduAgencija je u mogućnosti da ponudi klijentima sva akta iz područja
bezbednosti i zdravlja na radu, zaštita na radu, iz područja zaštite od požara
i niz pratećih usluga.

   1.   Izrada pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu,                           Zakon  > > >
   2.   Izrada akta o proceni rizika u području bezbednosti i zdravlja na radu, 
   3.   Osposobljavanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
   4.   Uspostavljanje svih evidencija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
   5.   Izrada uputstava za bezbedan rad na oruđima,
   6.   Usluga koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu za izradu projekta,
   7.   Usluga koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu pri izvođenju radova,
   8.   Izrada pravilnika o zaštiti od požara,
   9.   Izrada programa obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara,
  10.  
Obuka zaposlenih za zaštitu od požara,
  11.  Izrada sanacionog plana za otklanjanje posledica požara,
  12.  Izrada pravila zaštite od požara i plana evakuacije,
  13.  
Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu,
  14. 
Izrada procene rizika od hemijskog udesa.

Deo usluga pružamo samostalno, a za deo angažujemo licencirane kuće.

 

Agencija je u mogućnosti da ponudi klijentima sva akta
iz područja zaštite od požara i niz pratećih usluga.

Novi Zakon o zaštiti od požara doneo
i nove obaveze poslodavcima
(postavljeno 17. septembra 2010. godine)
Novi Zakon o zaštiti od požara
("Službeni glasnik RS", broj 111/2009 od 29.12.2009.)
od 5. septembra 2010. godine doneo je
nove obaveze poslodavcima.
Sva pravna lica i preduzetnici su dužni da imaju:
• Plan zaštite od požara ukoliko rešenjem MUP-a budu
  razvrstani u I ili II kategoriju ugroženosti,
• Sanacioni plan za otklanjanje posledica požara,
• Pravila za zaštitu od požara (za III kategoriju) sa Planom
  evakuacije i Uputstvom za postupanje u slučaju požara,
• Uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara,
• Program za osnovnu obuku i proveru znanja zaposlenih
  na koji se mora obezbediti saglasnost MUP-a,
• Da izvrše obuku zaposlenih i proveru znanja
  najmanje jednom u tri godine,
• Da za te poslove angažuju pravno lice ili preduzetnika
  sa ovlašćenjem MUP-a za obavljanje tih poslova.
Integralni tekst Zakona o zaštiti od požara
pronađite na stranici Propisi besplatno  . . .   

Deo usluga pružamo samostalno, a za deo angažujemo licencirane kuće.


Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal